Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...

0944 745 090

číslo pre klientov: 0944 745 090

mlinha@centrum.sk

Tento web informuje o skúsenostiach, získaných pri individuálnej a skupinovej práci s rodičmi a ich deťmi.

 

Je určený psychológom, pedagógom, psychiatrom, sociálnym pracovníkom, rodičom, i deťom.

Tým, ktorí sa zaujímajú o deti s diagnózou ADHD, alebo hyperaktívnou poruchou správania, ktorá je často spojená s poruchami emócií. A tiež tým, ktorí sa zaujímajú aj o rodičov takýchto detí.


Nie všetci dospelí sa stávajú rodičmi a nie každý potrebuje deti. 

Niekedy dávno boli všetci deťmi a v tom čase - pravdepodobne - potrebovali rodičov...

Informácie o nás.


Mgr. Silvia Illés - psychologička, vedúca útvaru odborných činností, odborné zameranie: gestaltterapia, kognitívne-behaviorálna terapia.

PaedDr. Hana BETINOVÁ, špeciálna pedagogička.

Mgr. Lenka Zeleňáková - psychologička: gestaltterapia, kognitívne-behaviorálna terapia.

Mgr. Alica Kopernická - psychologička: systemická terapia, integratívny prístup, symbolicko-relaxačná terapia
.

Mgr. Dajana Gajdziková – liečebná pedagogička. 

PhDr. Marek Linha - psychológ: v psychologickej starostlivosti o klientov používa systemický prístup, niektoré prvky a postupy hypnoterapie a tiež, v relatívne malej miere niektoré inšpiratívne prvky z oblasti kognitívne-behaviorálnej terapie.

História projektu

Skupinová práca s rodičmi - Liečebno-výchovné sanatórium - Školský zákon

Zbierka zákonov č. 245/2008

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 123

Liečebno–výchovné sanatórium

(1) Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave na základe

a) žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,

b) dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,

c) právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,

d) právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ak ide o denné zariadenie.

(2) Základnou organizačnou jednotkou liečebno-výchovného sanatória je výchovná skupina, ktorá sa zriaďuje pre najviac osem detí.

(3) Liečebno-výchovné sanatórium sa zriaďuje ako denné alebo internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou spravidla pre najviac šesť výchovných skupín.

(4) Pobyt dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu trvá spravidla tri až dvanásť mesiacov.

(5) Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje odborné služby a pomoc formou individuálnych alebo skupinových stretnutí aj zákonným zástupcom dieťaťa  s cieľom aktívne ich zapojiť do liečebno-výchovného procesu.

323/2008 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach

§ 3 Diagnostické centrum

(2) Diagnostické centrum poskytuje počas pobytu dieťaťa aj odborné služby rodičom dieťaťa alebo inej fyzickej osobe než rodičovi, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca"), a súrodencom dieťaťa formou individuálnych stretnutí alebo skupinových stretnutí s cieľom aktívne ich zapojiť do diagnostického, reedukačného a resocializačného procesu.