Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Skupinová práca s rodičmi - ako sa to začalo? Jeseň 2012

29.04.2013 20:48

 V rámci komplexnej starostlivosti o dieťa s ADHD v našom zariadení je nutné zapojiť do procesu zmien obe strany, teda dieťa i rodiča. Rešpektujeme rodičov s ich osobnou aj rodinnou históriou a snažíme sa im poskytnúť odborné poradenstvo i podporu pri výchove detí s ADHD.

    V rámci systematickejšej práce s rodinou pripravujeme skupinové poradenstvo pre rodičov detí. Plánujeme zorganizovať 2 skupiny rodičov.

 • skupinu 8-9 rodičov detí na I.stupni ZŠ, pod odborným vedením dvoch psychológov ( Mgr.Lenka Zeleňáková, Mgr. Silvia Illés )

 • skupinu 8-9 rodičov detí na II. stupni ZŠ, pod odborným vedením dvoch psychológov ( Mgr. Alica Kopernická, PhDr. Marek Linha ).

    Stretávali by sme sa 2-krát mesačne v určený pracovný deň, cca. od 15hod do 17hod. ( Asi 5 stretnutí od októbra do Vianoc ).

    Cieľom stretnutí by bolo jednak nadviazať s rodičmi bližší kontakt, ale predovšetkým pomôcť im hlbšie vniknúť do problematiky ADHD, rozšíriť ich rodičovské kompetencie a pomôcť im vyrovnávať sa so záťažovými situáciami v rodine a riešiť ťažkosti spojené s výchovou dieťaťa s ADHD. Cieľom je tiež vytvoriť akúsi komunitu rodičov, ktorý majú podobné problémy, čím získajú aj emocionálnu podporu.

Štruktúra stretnutí :

1. stretnutie:

Zoznámenie účastníkov ( možnosť bližšie popísať históriu svojho dieťaťa, s akými ťažkosťami sa stretávajú, kontakt s inštitúciami … )

Problematika ADHD :

 • v úvode vypočuť si od rodičov ich pohľad na problematiku, čo vedia o ADHD, odkiaľ majú informácie, kde ich hľadajú...

 • naše odborné stanovisko k ADHD : obraz poruchy 

         • diagnóza

          možné príčiny

          pravdepodobný priebeh

2.- 4. stretnutie :

Pedagogicko – terapeutické intervencie na zmiernenie impulzívneho a opozičného správania :

a) Rodinné pravidlá

-ako definovať rodinné pravidlá

( zoznam minimálnych požiadaviek bez ktorých to nejde, ako téma na diskusiu, vytvorenie zoznamu rodičmi a ich individuálne hodnotenie... )

 • ako účinne vyjadrovať požiadavky smerom k dieťaťu

 • ako primerane kontrolovať

 • ako dôsledne reagovať na dodržiavanie, aj na porušenie pravidiel a požiadaviek

V rámci týchto troch stretnutí zadávať rodičom tzv. domáce úlohy, ku ktorým sa na nasledujúcom stretnutí vrátime.

b) Voľný čas

trávenie voľného času s deťmi s ADHD v rodinách

 • námety a nápady na konkrétne formy voľnočasových aktivít vychádzajúc zo špecifík detí s ADHD

 1. stretnutie :

Zhodnotenie stretnutí

 • zhodnotenie stretnutí, diskusia

 • zopakovanie naučených zručností

 • možné námety pre ďalšie stretnutia

Predkladala a napísala: Mgr. Silvia Illés