Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Silvia Illés: Základné rady pre výchovu dieťaťa s ADHD

09.05.2013 07:06
 1. Bezprostredná spätná väzba
 • mala by vychádzať  z našich pocitov
 • nehodnotíme, nekritizujeme, ale vyjadrujeme svoj pocit
 • pre dieťa je prijateľnejšie „Vadí mi, že máš v izbe neporiadok“, ako „Si neporiadny.
 1. Hodnoťte dieťa čo najčastejšie
 • čo najčastejšie poskytujeme pozitívnu spätnú väzbu
 • pochvala, pohladenie
 • pochváliť napr. keď sedí pri úlohe a píše, ako kárať za to, že od  nej odišlo
 1. Používajte názorné a jasné zrozumiteľné ocenenie
 • vhodné odmeny : fyzický kontakt, výhody, drobné hračky, príležitostne peniaze
 • materiálne odmeny nie často
 1. Používajte pochvalu miesto trestu
 • trest je účinný len u detí, ktoré ho dostávajú výnimočne a sú oveľa častejšie chválené
 • pravidlo : pochvala pred trestom
 • ak robí niečo zlé, pokúsiť sa najprv zmeniť správanie, ak poslúchne, pochváliť ho
 • trest, až keď odmieta zmenu
 • trest by mal byť používaný 2-3 krát menej často ako odmena
 1. Zviditeľňujte čas
 • deti s ADHD nemusia rozumieť požiadavkám na dodržanie časového limitu
 • potrebujú vonkajšiu kontrolu – pripomínať čas, budík ...
 1. Zviditeľňujte dôležité informácia
 • napr. kartičky s dôležitými informáciami – „Neodchádzaj od stola“, „Opýtaj sa, keď nevieš“...
 1. Nerozčuľujte sa, jednajte
 • dieťa s ADHD je citlivé na naše hodnotenie, ale menej vnímavé k napomínaniu, obsah prednášky mu často uniká
 • lepšie je menej kárať a poučovať, ale bezprostredne jednať
 1. Predvídajte problémové situácie
 • zamyslite sa, pred nejakou situáciou, ktorá môže dieťaťu spôsobovať problémy ( nákupy, návštevy, reštaurácia ) a naplánujte ich tak, aby sa dieťa čo najmenej nudilo
 • jasne stanoviť 2 -3 zásady správania a odmeňovať, ak sa toho drží , napr. „Drž ma za ruku a nič nechytaj“, priebežne informovať, ako mu to ide
 1. Nepovažujte problémy dieťaťa za svoj osobný problém
 • nepripúšťajte si pocity viny a zlyhania
 • zostaňte pokojný, reagujte s humorom, odíďte do inej miestnosti nabrať dych
 • večer zhrňte deň s dieťaťom, snažte sa o pozitívne zhodnotenie, aby neusínalo s pocitmi viny, ale s istotou, že ho máte radi

 

Spracované podľa M.Goetz, P.Uhlíková : ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou. Galén, 2009.