Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...Mgr. Alica Kopernická: Skupinová práca s deťmi v LVS.

23.10.2015 08:17

Okrem individuálnej práce s deťmi sa v našom zariadení zameriavame aj na skupinovú prácu. Našu prácu sa snažíme prispôsobovať potrebám detí a zariadenia. Podľa toho zameriavame obsah jednotlivých skupín, do ktorých vyberáme deti podľa zváženia ich psychického stavu a celkového fungovania.

Aktuálne prebiehajú 3 skupiny:

 • Liečebno-podporná (Mgr. Dajana Gajdziková – liečebná pedagogička, PhDr. Marek Linha - psychológ)

 • Diagnostická podporná (PhDr. M. Linha, Mgr. Alica Kopernická)

 • Antiagresívna-preventívna (Mgr. A. Kopernická, PhDr. M. Linha)

Diagnostická podporná skupina

Cieľ, hlavné zameranie skupiny:

Podpora zvládania záťažových situácií, psychického stresu, sledovanie emočného stavu, prevencia a včasná identifikácia vážnejších psychopatologických prejavov a ich liečba (sebapoškodzovanie, výrazná opozičná porucha správania, brachiálna agresivita, experimentovanie s návykovými látkami, predčasné sexuálne prejavy, stavy výraznej emočnej lability spojené s anxióznym a subdepresívnym prežívaním)

Cieľová skupina detí:

Deti s vážnejšími psychiatrickými diagnózami a psychopatologickými tendenciami (automutilácie, agresivita, neurotické prežívanie...), ktoré pochádzajú z nestabilného alebo málo funkčného rodinného prostredia, rizikového sociálneho prostredia, deti s prežitou traumou, deti najviac problémové v zariadení.

V prvom cykle (od septembra) je do skupiny zaradených stabilne 6 detí - heterogénna skupina, 3 dievčatá, 3 chlapci: 1 piatačka, 2 šiestaci, 1 siedmačka, 2 deviataci.

Organizácia stretnutí:

Cyklus 6 stretnutí raz za týždeň. Po skončení cyklus zvážime, ktoré deti budú pokračovať v ďalšom cykle a uskutočníme výber ďalších detí do skupiny.

Účasť primárky DPL Hraň, MUDr. Ackermanovej na niektorých stretnutiach, približne raz mesačne.

Obsah stretnutí:

Spôsob práce: riadená diskusia v krúžku, aktivity na pracovných listoch, integatívny prístup, inšpirácia systemickým prístupom a techniky KBT

Tématické okruhy:

 • spôsoby zvládania stresu – čo sa im osvedčilo, čo im pomáha, k tomu pripojiť nové informácie, ďalšie výhodné spôsoby zvládania

 • podpora sebaovládania, ponúkané možnosti ako sa upokojiť, techniky KBT - výklad a prezentácia sebainštrukčných kartičiek, ktoré podporujú emočnú sebareguláciu a vlastnú kontrolu správania, stop technika, metóda korytnačky

 • MUDr. Ackermanová edukovala na príklade prítomného chlapca o seba-monitoringu kognícií v stresových situáciách

 • ukážka psychorelaxácie

 • pracovné listy:

 • Moje ciele na 3 mesiace.“ a „Pochválené, odmeňované skutky.“

 • Moje recepty na nervy – ktoré sú výhodné a ktoré nevýhodné.“

 • Aký má byť kamarát – kamarátka? Čo je to priateľstvo? Dôležité prejavy kamarátstva.“

 • ,,Dôležité osoby v živote, ktoré si vážim. Ľudia, ktorí o mne niečo pekné povedali.“

Reflexia:

 • Deti prijímali použité techniky prevažne pozitívne. Reakcie detí boli primerané vzhľadom k ich zdravotnému znevýhodneniu - ťažšie sa sústredili, objavovali sa prejavy impulzivity, majú obmedzenú schopnosť sebareflexie. Niektoré deti bolo potrebné pre prácu presviedčať, intenzívnejšie motivovať a povzbudzovať, ale väčšinou úlohu splnili. Využívali sme pochvaly, za pozorované správanie – sebahodnotenie detí, hodnotenie druhých, ocenenie od druhých.

 • Užitočné bolo opakovanie pravidiel skupiny a zámeru stretnutí, prepojenie pravidiel do iných situácií ako súčasť nielen samotnej disciplíny ale aj bežného života (napr. pravidlá kamarátstva, triedne pravidlá, pravidlá v rodine...).

 • Upevňovanie vzťahov, niektoré deti boli radi spolu v skupine, poznávanie seba a druhých, prejavy súdržnosti.

 • Edukácia – možnosti odreagovania, sebaregulácie, zvládanie napätia, pomôcky pre lepšie sebaovládanie, predpokladáme možný prenos naučených nových spôsobov správania do iných situácií.

 • Využitie pri individuálnej psychologickej práci, nové reakcie na psychológa, rozvíjanie témy, ktorá sa objavila na skupine, nadviazanie na spomenutý problém, vyplavenie vnútorného konfliktu, traumy.

Antiagresívna-preventívna skupina

Cieľ, hlavné zameranie skupiny:

Tréning prosociálneho, antiagresívneho správania, prevencia kriminálneho správania a tendencií k šikanovaniu

Cieľová skupina detí:

Deti s dg. ADHD, ktoré majú časté konflikty, agresívne tendencie, u ktorých sa prejavila určitá forma šikany.

Vybraní žiaci piateho ročníka (7 chlapcov, 1 dievča).

Organizácia stretnutí:

10 stretnutí, raz týždenne

Obsah stretnutí:

 • zmierňovanie agresívnych a opozičných tendencií

 • rozvíjanie sebakontroly, sebaovládania, techniky KBT, psychorelaxácia s imagináciou

 • podporovať uvažovanie o následkoch svojich činov

 • edukácia o šikane

 • rozšírenie možností riešenia konfliktu, edukácia a tréning neagresívnych reakcií na konflikt a provokáciu (rozvíjať efektívne komunikačné zručnosti, sociálne žiadúce spôsoby vyjadrovania emócií)

 • podnecovanie kooperácie a prosociálneho správania

Spôsoby práce:

 • rozhovor v krúžku

 • pracovné listy:

 • ,,Vlastnosti kamaráta – ako sa udobrujeme“

 • ,,Monitoring týždňa - odmeňované, trestané skutky. Sledovací záznam sebaovládania“

 • ,,Tlačidlo kľudu a zlosti“

 • relaxácia s imagináciou (obľúbené zvieratko, bezpečné miesto)

Reflexia:

 • Reakcie detí sú ovplyvnené prejavmi ADHD, nepozorné, hyperaktívne, ťažko obsedia, impulzívne, motoricky instabilné, podpriemerný intelekt, aj verbálne schopnosti. Detské, hravé. Správanie premenlivé, rýchlo sa preladia z hnevu a provokácie do pokoja a pracovnej nálady.

 • Náročná práca, potrebné zaujať úlohou, flexibilne reagovať na procesy v skupine, učíme sa aj my, prispôsobujeme jednotlivé stretnutia podľa diania v skupine.

 • Prejavy súperenia, hostility ale aj súdržnosti a zbližovania.

 • Edukácia o spôsoboch sebaovládania, podnecovanie tolerancie, akceptácie názorov druhých, rozvíjanie sebapoznávania.

 • Užitočné je rozprávanie o výnimkách, nielen o probléme – čo pomáha, všímať si situácie, keď sa problém nevyskytuje (kedy som sa ovládol).

Liečebno-podporná skupina

Cieľ:

Liečebnopedagogická podporná skupina zameraná na prehlbovanie sebapoznania a podporu sociálnej zrelosti.

 • Zameranie na:

 • podnecovanie vzájomného poznávania sa medzi žiakmi v triede, sebapoznávanie, poznávanie môjho vplyvu na skupinu ale aj skupiny na mňa (uvedomenie si vzájomného vplyvu skupiny na jednotlivca a jednotlivca na skupinu)

 • podporovanie tolerancie, porozumenia voči iným, rešpektovanie názoru iných, vnímanie sociálnych hraníc

 • upevňovanie kolektívu, vytváranie pozitívnej a bezpečnej klímy v triede

Cieľová skupina detí:

Žiaci 8.-9. ročníka DC (1 dievča, 5-6 chlapci) s problémovým správaním (impulzivita, konflikty, zhoršené emočné prežívanie), s ťažkosťami v škole. Tieto deti pri individuálnych stretnutiach dobre spolupracujú, dokážu zhodnotiť pozitíva aj negatíva svojho správania, vedia posúdiť čo je správne, vytvoriť si ciele na zlepšenie. Avšak nedokážu ich zrealizovať ,,v teréne“ (kvôli impulzivite, vzťahovačnosti, egocentrizme...).

Organizácia stretnutí:

1x za týždeň

Obsah stretnutí:

Obsah je prispôsobený danému vývinovému obdobiu, záujmom a potrebám detí (zaradenie do skupiny, byť prijímaný, samostatnosť, potreba vyjadriť svoj názor...), ďalej ich nedostatkom v komunikácii a v sociálnych situáciách (nedostatočná tolerancia, úcta, rešpekt, zodpovednosť za vlastné správanie).

Tématické okruhy:

 • Vnímanie seba v skupine

 • Prispôsobenie sa situáciám v skupine

 • Vplyv skupiny na moje nálady

 • Vyjadrovanie vlastného názoru

 • Rešpektovanie odlišnosti názorov a vnímania druhých

 • Uvedomenie si rôznorodosti našich nálad, osobností, temperamentu, emócií

 • Nácvik sociálnych situácií, ich hodnotenie, nachádzanie riešení

Spôsoby práce: prvky arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, činnostnej terapie, psychomotorickej terapie.

Hlavným prvkom práce je hra a metafora, príklady, cez ktoré sa dostávame k myšlienke a porozumeniu nášho správania, prežívania, nálad ale aj pochopenie potrebnosti tolerancie a empatie.

Reflexia:

 • Ide o inovatívne a kreatívne metódy. Deti prijímajú úlohy prevažne pozitívne, je to pre nich niečo nové, netradičné, hravé. Majú možnosť vnímať určité situácie nie cez slová, ale cez hru, príklad a názor.

 • Problémy vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia detí – impulzivita, nesústredenosť, slabá slovná zásoba, neschopnosť vyjadrovať sa.

 • Spočiatku sa u detí prejavovala neistota, uzatváranie sa do seba, predvádzanie, nezvládanie emócií, hanba, neschopnosť vyjadriť sa – postupné zlepšenie spolupráce, vzájomnej komunikácie medzi žiakmi, lepšia schopnosť sústrediť sa, zúčastniť sa na ,,pokusoch“, vyjadrovať sa, rešpektovať názor druhého.

 • Potrebné opakovať pravidlá, pevná organizácia, striedanie aktivít, ktoré na seba nadväzujú.   

 

 

SKUPINOVÁ_PRÁCA_S_DETMI_V_LVS_-_pracovne_stretnutie.pptx (1862210)