Vyhľadávanie

Kontakt

PODPORNÁ SKUPINA PRE RODIČOV - čítajte viac...ADHD a tzv. Poruchy správania - SPREVÁDZANIE VÝVINOM. Individuálne a skupinové poradenstvo pre deti, rodičov, pedagógov...INDIVIDUÁLNA PRÁCA S DIEŤAŤOM A RODIČOM / Mgr. Lenka Zeleňáková: Kazuistika – Matej (Kognitívne behaviorálny prístup)

09.07.2013 11:39

Anamnestické údaje

 •    dieťa z 1. gravidity, rizikovej, pôrod fyziologický, 3150g/49cm, prekonal icterus neonatorum

 •    raný psychomotorický vývin bez pozoruhodností

 •    nástup do MŠ v 3 rokoch s dobrou adaptáciou

 •    OŠD o 1 rok pre nezrelosť

 •    zmena základnej školy v 3. ročníku z dôvodu sťahovania sa

 •    ťažkosti v správaní a učení sa poľa rodičov zvýraznili po zmene školy

 •    v 02/2012 vyšetrený v CŠPP:

- špeciálnopedagogické vyšetrenie poukazovalo na dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, oslabenie sluchového vnímania a pozornosti

- psychologickým vyšetrením zistené ADHD

 •    rodina úplná, rodičia s učňovským vzdelaním, matka t.č. nezamestnaná, dvaja súrodenci – brat a sestra

 •    nástup do LVS koncom šk. roka 2011/12 do 4. ročníka, internátny pobyt

 

Z psychologických vyšetrení
realizovaných v LVS

 •   úroveň rozumových výkonov celkovo v pásme priemeru – výkony v jednotlivých zložkách sú výrazne nerovnomerne rozložené

 •   verbálne rozumové výkony dosahujú pásmo priemeru, neverbálne rozumové výkony pásmo vyššieho priemeru

 •   zraková a sluchová pamäť zodpovedajú veku

 •   testy organicity pozitívne

 •   porucha správania na báze ADHD (hyperaktivita, impulzivita, negativizmus)

 

Ďalšie odborné vyšetrenia 
realizované počas pobytu v LV
S

 •  logopedické vyšetrenie: narušená komunikačná schopnosť – dyslália (rotacizmus)

 •  špeciálnopedagogické vyšetrenie: dyslexia, dysgrafia, dysortografia

 •  pedopsychiatrické vyšetrenie: hyperkinetická porucha správania F 90.1, medikácia (Tiapridal)

 

ANALÝZA PROBLÉMU

 

Popis problému:

 •   prejavy sy. ADHD, negativizmus (odmietavý k plneniu si povinností), verbálne a fyzicky agresívny (vulgárny k dospelým a spolužiakom, nadáva im, agresívny k deťom)

 •   hlavným problémom sú útočné reakcie na spolužiakov, ktorí chlapca slovne alebo fyzicky „provokujú“

Kontext problému: prostredie školy, vyučovanie, prestávky

Spúšťače (A): nadmerná verbálna produkcia spolužiakov, hluk v triede, nadávky spolužiakov na rodičov chlapca alebo na jeho osobu, prípadne fyzický útok spolužiakov, podráždenie

Prejavy problémového správania (B)

Vonkajšie správanie: vstane z miesta, „kričím, aby boli ticho“, keď to nepomáha, tak povie: „keď neprestaneš, tak ťa zbijem“, prípadne ich „zhodím na zem a držím pri zemi“, nadáva spolužiakom, rozhadzuje veci po miestnosti

Kognície: predstava, že ich zbije, zaškrtí, keby ostatní nezakročili, už by bol zaškrtený“, zas pôjdem k psychiatričke alebo na psychiatriu“

Emócie: hnev

Telesné pocity, psychofyziologické reakcie: bolesť (keď sa bije so spolužiakmi), zrýchlený dych, búšenie srdca

Častosť: nepravidelne, miestami aj niekoľkokrát týždenne, sú „pokojné dni“, inokedy sa afekty vyskytujú aj niekoľkokrát denne

Dôsledky (C):

pozitívne: do istej miery uvoľnenie napätia; má dobrý pocit, že „spolužiakov utíšil“, dosiahne svoje; získa pozornosť okolia, ktoré rieši problém; vyhne sa školským aktivitám, povinnostiam

       negatívne: zlý pocit zo seba, že nadáva spolužiakom; nemožnosť odchodu domov (pre nízky počet bodov); zákaz PC v domácom prostredí, prípadne iný trest doma; medzery vo vedomostiach, ťažkosti vo vzdelávacom procese

Modifikujúce faktory:

-  horšie: hluk v triede;  neprítomnosť učiteľa v triede; pokračujúce útočné správanie od spolužiakov; plnenie povinností v škole; poznámka učiteľa (strach z trestu doma)

-  lepšie: keď mu kamaráti povedia: „nerob to, budeš mať problémy“; poznámka, odobraté body; predstava, že ak bude v 3. stupni, nepôjde na víkend domov; návšteva McDonalds alebo kina s rodičmi, keď bude doma

Aktuálny duševný stav: dráždivý, negativistický, útočný

Užívanie liekov: pedopsychiatričkou ordinovaný Tiapridal

Iné problémy: ťažkosti v učení, konflikty s bratom, nerešpektovanie rodičov    

 

CIELE TERAPIE

 

V rámci práce s dieťaťom

Eliminácia nežiaducich prejavov správania (verbálne a fyzické útoky, impulzivita) na primeranejšie formy správania

 •  edukáciou dieťaťa (o obraze poruchy ADHD, ŠVPU, o neprimeranosti jeho správania, o dodržiavaní šk. poriadku)

 •  snahou o získanie vhľadu (analýzou dôsledkov a spúšťačov konkretného správania – model ABC)    

 •  nácvikom riešenia problému:

            - STOP technika (semafor) – zastavenie/plánovanie/konanie  (trénovanie v miestnosti psychológa; zastavenie: dýchanie, rátanie, zaťatie pästí)                                                                                                    

            - „poviem to učiteľke“

            - „vyjdem na chodbu, sadnem si na schody, po ukľudnení sa vrátim“

            - v prípade, že zostane v triede, povie si: „nestojí mi to za to“,nechcem mať problém“

            - presmerovanie pozornosti na žiadúcu činnosť

 •  umiestnením signálnej karty semaforu na lavici; červený „náramok“ na ruke pripomínajúci červenú farbu semaforu

 •  verbálnym signálom učiteľa: „stop“

 •  znižovaním vnútorného napätia, dráždivosti prostredníctvom relaxačných techník:

            - nácvikom brušného dýchania

            - nácvikom Jacobsonovej progresívnej relaxácie (zaťatie pästí využiteľné aj pri STOP technike, na oddialenie emocionálnej reakcie)

            - relaxáciou s imagináciami

            - po afekte sa osvedčilo boxovacie vrece či trhanie papiera

 •  špeciálnopedagogické reedukácie

 

V rámci práce s personálom

 •  oboznámenie s vybranými spôsobmi riešenia problému žiaka (odchod z miestnosti, pomocné „Stop“ od učiteľa)

 •  pozitívne posilňovanie vhodného správania

 •  konzultácie so psychológom - prehodnocovanie správania chlapca, vhodností jeho reakcií

 

V rámci práce s rodinou

 •  edukácia rodičov v rámci skupinovej práce s rodičmi (obraz ADHD, ŠVPÚ, výchovné postupy, pozitívne posilňovanie vhodného správania)

 •  individuálne konzultácie s rodičmi/poradenstvo – výmena informácií, pozitívne posilňovanie vhodného správania aj v domácom prostredí (výlet, kino, PC, ...)

 

ZHODNOTENIE TERAPIE

 •  intenzita a frekvencia verbálnych útokov na spolužiakov je zmiernená (pozorovanie, individuálna práca s dieťaťom, konzultácie s pedagógmi, hodnotenie v bodovacom systéme)

 

AKTUÁLNY STAV

 •  koncom šk. roka sa zvýraznil negatívny postoj k plneniu si školských povinností

 •  rodičia ukončujú pobyt chlapca v zariadení, nastupuje na bežnú ZŠ, prejavili nespokojnosť

 •  rodičia nesúhlasili s pedopsychiatrickou liečbou a po konzultácii s pedopsychiatričkou bol Tiapridal vysadený